Grootste Optocht van het Zuiden

De vele deelnemers aan deze prachtige optocht door de binnenstad van Keiebijtersstad komen uit de gehele regio en dragen op deze wijze een creatief steentje bij aan het welslagen van dit geweldige evenement!

Wil je je als individu of als groep inschrijven voor de Optocht op zondag 27 februari? Vul onderstaand formulier in, inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 15 februari!

Inschrijfformulier Grootste Optocht van het Zuiden 2022

Motto: Máárrr.. wa fijn.!

Route: Kruispunt President Rooseveltlaan/Wesselmanlaan – Steenweg – Kanaaldijk N.W. – Havenbrug – Havenweg – Watermolenwal – Ameidewal – Noord Koninginnewal

LET OP! AANVANG OPTOCHT 13.30 UUR!

 

REGLEMENT GROOTSTE OPTOCHT VAN HET ZUIDEN

Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement.

Art. 1. Iedereen, die op tijd heeft ingeschreven, is gerechtigd deel te nemen, mits de inschrijving door de Commissie Buitengebeuren van de Keiebijters is geaccepteerd.

Art. 2. Men kan deelnemen aan de optocht in de volgende categorieën:
a. Individueel (1 persoon)
b. Paar (2 personen)
c. Kleine groep (minimaal 3 personen, maximaal 9 personen)
d. Grote groep (10 personen of meer)
e. Wagen
De categorie moet duidelijk op het inschrijfformulier vermeld worden.

Art. 3. Kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen kunnen te allen tijde worden geweerd, zelfs na de start.

Art. 4. Alle deelnemers moeten gekostumeerd zijn. Het deelnamevolgnummer moet op een duidelijke manier aangebracht of meegevoerd worden.

Art. 5. Levend kleinvee, huisdieren en ander vee mogen niet deelnemen, tenzij daarvoor vooraf duidelijk toestemming is verleend. Indien deze toestemming is verkregen, dient de deelnemer zorg te dragen voor directe verwijdering van de uitwerpselen, zodat anderen daar geen last meer van kunnen ondervinden.

Art. 6. Zowel bij het opstellen als tijdens het trekken van de optocht, dienen de aanwijzingen die door of namens de optochtleiding gegeven worden, direct opgevolgd te worden.

Art. 7. Het is ten strengste verboden opzettelijk reclame te maken of mee te voeren. Diegenen die zich hieraan schuldig maken, worden onherroepelijk, ook na de start, uit de optocht verwijderd.

Art. 8. Een groep die met een wagen inschrijft, waarbij de wagen geen wezenlijk bestanddeel vormt van de uitbeelding, kan zich laten beoordelen als groep. Dit moet duidelijk op het inschrijfformulier worden aangegeven.

Art. 9. Gebruik van confettikanonnen is ten strengste verboden.

Art.10. Het uitwerpen van traktaties, in welke vorm dan ook, is erg gevaarlijk en is volledig voor risico van de betrokken deelnemers. Men is verplicht buiten het wegdek te werpen en over het publiek heen.

Art.11. Voor alle deelnemers zijn blikjes, glazen flessen en ander glaswerk verboden.

Art.12. De bestuurders en begeleiders van (motor)voertuigen is verboden alcoholische drank te gebruiken. Ook deelnemers kan het gebruik van alcohol tijdens optocht door de leiding verboden worden. Denk aan alcoholcontrole door overheid.
Bij het niet opvolgen van een gegeven verbod volgt verwijdering uit de optocht.

Art.13. Alle wielen, van zowel trekkers als wagens, dienen op een deugdelijke tot dicht bij het wegdek afgeschermd te zijn, zodat zij geen gevaar opleveren het publiek. Dit ter beoordeling van de Optochtjury of de Commissie Buitengebeuren van de Keiebijters.
De maximale breedte is vastgesteld op 3.00 meter, de hoogte op 5.50 meter.
De maximale lengte is moeilijk aan te geven. De route is te rijden met een
normale vrachtwagen. Denk aan obstakels op de aan- en afvoerroute!!!!
Een enkelvoudig voertuig moet door tenminste 4 personen boven 18 jaar worden begeleid en een dubbelvoudig voertuig door minimaal 6 personen boven 18 jaar.

Art.14. Auto’s rijp voor de sloop en niets voorstellend mogen niet starten.

Art.15. Het niet op de juiste manier aansluiten (het opzettelijk veroorzaken van de optocht) kan strafpunten opleveren of verwijdering uit de optocht.

Art.16. De deskundige onafhankelijke Optochtjury beoordeelt:
a. het idee en de typische Helmondse uitbeelding;
b. de technische uitvoering en afwerking (ook van bovenaf gezien);
c. het carnavaleske;
d. de actie van de deelnemers.
De uitspraak van de Optochtjury is bindend. Hiertegen kan niet worden
geprotesteerd.

Art.17. Het maximaal toelaatbare decibelniveau dat met mechanische muziek mag
worden voortgebracht, bedraagt 85 DBa. Bij overtreding van deze grens
volgt verwijdering uit de optocht.

Art.18. Het is verboden gemakkelijk ontvlambare en veel rook ontwikkelende materialen,
evenals attributen uit de optocht, bij de prijsuitreiking mee naar binnen te

Art.19. De Nederlandse wetgeving is volledig van toepassing op deelnemers aan optocht. Dit wil o.a. zeggen dat alle deelnemers, (motor)voertuigen, c.q. chauffeurs W.A. verzekerd moeten zijn.
De rechten van derden dienen gerespecteerd te worden. Denk daarbij ook aan- en afvoer.
Deelname aan de optocht geschiedt op eigen risico van de deelnemers.
De Keiebijters zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deelnemers aan de optocht.

Art.20. Met het inzenden van het inschrijfformulier verklaart men tevens akkoord met dit reglement.

Art.21. Bij alle geschillen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie Buitengebeuren van de Keiebijters uit naam van de Stichting Keiebijters.