Skip to content

Privacyreglement

Privacyverklaring Keiebijters 24-10-2018 – download

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Keiebijters Stichting.

 1. Algemeen

  1. De Keiebijters Stichting neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de vastlegging en het beheer van persoonsgegevens zoals deze bij aangaan van het lidmaatschap van de Keiebijters Stichting / Club van 1000 door het lid ter kennis worden gebracht aan de stichting. De informatie zoals aangeleverd en vastgelegd is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunnen verder geen rechten worden ontleend.
  2. De Keiebijters Stichting is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de geautomatiseerd vastgelegde gegevens, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Keiebijters Stichting.
  3. De Keiebijters Stichting is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.
  4. De Keiebijters Stichting is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van de Keiebijters Stichting.
 2. Privacystatement Keiebijters Stichting

  1. De Keiebijters Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
  2. De Keiebijters Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
   • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
   • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
   • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop wordt gewezen en deze respecteren.
  3. Als Keiebijters Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op de website of e-mail aan Keiebijters Stichting tav de secretaris.
  4. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
   Persoonsgegevens worden door de Keiebijters Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

   • uitvoeren van de ledenadministratie en daarmee samenhangende administratie.
  5. Verstrekking aan derden. De gegevens die aan ons ter beschikking worden gesteld kunnen wij aan derde partijen ter kennis brengen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
   Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij voor:

   • Het verzorgen van de ticketverkopen en lidmaatschappen van de Club van 1000 via TicketView, ingeschreven in het Handelregister onder KvK nummer 17128973.
  6. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in deze overeenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen dient hiervoor door U tevoren toestemming te zijn verleend.
  7. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  8. Er dient een aparte verklaring te worden getekend voor het toestemming verlenen van het gebruik van beeldmateriaal.
 3. Minderjarigen

  1. De Keiebijters Stichting verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven bij aanmelding van lidmaatschap door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
  2. Er dient een aparte verklaring te worden getekend voor het toestemming verlenen van het gebruik van beeldmateriaal.
 4. Rechten omtrent de gegevens

  1. Ieder lid van de Club van 1000 heeft recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegeven die in de administratie aanwezig zijn.
  2. Via de persoonlijke pagina op website www.keiebijters.nl kunnen door belanghebbende wijzigingen worden aangebracht in adresgegevens, telefoongegevens of e-mailgegevens. Telefoongegevens en e-mailgegevens kunnen op eigen initiatief worden verwijderd. Het ledenwachtwoord kan worden gewijzigd. Tevens kan aan de Keiebijters Stichting worden gevraagd de vermelding op de ledenlijst niet openbaar te maken.
  3. Bewaartermijn: de Keiebijters Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
 5. Klachten

  1. Mocht er een klacht zijn over de verwerking van de persoonsgegevens, dan vragen we hierover met ons contact op te nemen. Rechtens bestaat altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 6. Diversen

  1. Het auteursrecht van de website www.keiebijters.nl of andere social media pagina’s en alle hierop vermelde informatie berusten bij de Keiebijters Stichting. Dit Privacyreglement is hierop van toepassing.

Dit Privacyreglement is uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
De Keiebijters Stichting behoudt zich het recht voor om binnen de bestaande AVG wetgeving deze Privacyvoorwaarden aan te passen. Wijzigingen worden geplaatst op de relevante pagina’s van de website. Controleer deze daarom regelmatig.

Helmond, 24 oktober 2018