Privacyreglement

Privacyverklaring Keiebijters 24-10-2018 – download

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Keiebijters Stichting.

1. Algemeen
1.1 De Keiebijters Stichting neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de
vastlegging en het beheer van persoonsgegevens zoals deze bij aangaan van het
lidmaatschap van de Keiebijters Stichting / Club van 1000 door het lid ter kennis
worden gebracht aan de stichting. De informatie zoals aangeleverd en vastgelegd is
dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunnen verder geen
rechten worden ontleend.

1.2 De Keiebijters Stichting is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect
voortvloeit uit het gebruik van de geautomatiseerd vastgelegde gegevens, inclusief
schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of
onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove
nalatigheid van de Keiebijters Stichting.

1.3. De Keiebijters Stichting is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke
omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

1.4. De Keiebijters Stichting is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van
internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de
website van de Keiebijters Stichting.

2. Privacystatement Keiebijters Stichting
2.1. De Keiebijters Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan
om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.

2.2. De Keiebijters Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop wordt
gewezen en deze respecteren.

2.3. Als Keiebijters Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via het contactformulier op de website of e-mail aan Keiebijters Stichting tav de
secretaris.

2.4. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door de Keiebijters Stichting verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstellingen:
– uitvoeren van de ledenadministratie en daarmee samenhangende administratie.

2.5. Verstrekking aan derden. De gegevens die aan ons ter beschikking worden
gesteld kunnen wij aan derde partijen ter kennis brengen indien dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de ticketverkopen en lidmaatschappen van de Club van 1000 via
TicketView, ingeschreven in het Handelregister onder KvK nummer 17128973.

2.6. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij in deze overeenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van de
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan
andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen
dient hiervoor door U tevoren toestemming te zijn verleend.

2.7. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten
de EU.

2.8. Er dient een aparte verklaring te worden getekend voor het toestemming
verlenen van het gebruik van beeldmateriaal.

3. Minderjarigen
3.1. De Keiebijters Stichting verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven bij aanmelding van lidmaatschap door de ouder, verzorger
of wettelijke vertegenwoordiger.

3.2. Er dient een aparte verklaring te worden getekend voor het toestemming
verlenen van het gebruik van beeldmateriaal.

5. Rechten omtrent de gegevens
5.1. Ieder lid van de Club van 1000 heeft recht op inzage en rectificatie van de
persoonsgegeven die in de administratie aanwezig zijn.

5.2. Via de persoonlijke pagina op website www.keiebijters.nl kunnen door
belanghebbende wijzigingen worden aangebracht in adresgegevens,
telefoongegevens of e-mailgegevens. Telefoongegevens en e-mailgegevens kunnen
op eigen initiatief worden verwijderd. Het ledenwachtwoord kan worden gewijzigd.
Tevens kan aan de Keiebijters Stichting worden gevraagd de vermelding op de
ledenlijst niet openbaar te maken.

5.3. Bewaartermijn: de Keiebijters Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer
dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de
wet is vereist.

6. Klachten
6.1. Mocht er een klacht zijn over de verwerking van de persoonsgegevens, dan
vragen we hierover met ons contact op te nemen. Rechtens bestaat altijd de
mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

7. Diversen
7.1. Het auteursrecht van de website www.keiebijters.nl of andere social media
pagina’s en alle hierop vermelde informatie berusten bij de Keiebijters Stichting. Dit
Privacyreglement is hierop van toepassing.

Dit Privacyreglement is uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
De Keiebijters Stichting behoudt zich het recht voor om binnen de bestaande AVG
wetgeving deze Privacyvoorwaarden aan te passen. Wijzigingen worden geplaatst
op de relevante pagina’s van de website. Controleer deze daarom regelmatig.

Helmond, 24 oktober 2018